İcra İflas Hukuku

T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili - borçlu vekili sıfatı ile temsil etmekteyiz.

- İcra dairesi alacak takibi

– İcra mahkemesi dosya takibi

– İlamların icrası

– Taşınır teslimi

– Çocuk teslimi

– Taşınmaz tahliye ve teslimi

– İcra takibi

– İcranın geri bırakılması

– Haciz

– Ödeme Emri

– Menfi tesbit davası

– Haczolunan malı paraya çevirme

– Rehnin paraya çevrilmesi

– İpoteğin paraya çevrilmesi

– İflas

– İhtiyati haciz

– Alacaklısını zarara sokmak kastıyla malvarlığını eksiltme suçu

İcra İflas Hukuku

Başaran Avukatlık Bürosu

İletişim Bilgilerimiz

Hizmetlerimiz